economie – wiskunde.

De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….

De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …)
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …)
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren)

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Project: Artistieke expressie – EcoFIN11
Specifiek gedeelte
Wiskunde44
Economie33
Bedrijfswetenschappen11
Informaticawetenschappen11
Biologie, chemie, fysica22
Vrije ruimte
Project economie22
* modernisering schooljaar 2024-2025