economie – moderne talen.

  • Bestaat uit 2 componenten : Economie en Moderne talen = klemtoon van deze studierichting
  • Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….

De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

In het deel Moderne Talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…)
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …)
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Wiskunde11
Project: Artistieke expressie – EcoFIN11
Specifiek gedeelte
Nederlands11
Engels11
Frans11
Duits22
Economie33
Bedrijfswetenschappen11
Vrije ruimte
Project economie22
* modernisering secundair onderwijs 2024-2025