betrokkenheid.

“Samen bouwen aan jouw toekomst” betekent ook deelname aan het beleid via overleg. Op school zijn er heel wat werkvormen waarin leerkrachten, leerlingen, ouders en bedrijven de handen in elkaar slaan:

○ de schoolraad;
○ de leerlingenraad van de 1ste graad, 2e & 3e graad;
○ de vriendenkring van het GO! atheneum Herzele;
○ de stagebedrijven;
○ pedagogische raad;
○ de externe juryleden bij de begeleiding van de geïntegreerde proef.

Dit overleg vraagt veel tijd en inzet van de betrokken. Dankzij de inbreng van velen bereiken we vaak een betere oplossing, waarbij iedereen zich goed voelt. Bovendien voelen we ons ook meer ‘verbonden’ met de school!

  • we ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappij
  • onze brede scholen zijn participatieve ankerpunten in de gemeenschap
  • we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan

innovatie.


Een eerste belangrijk moment is de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Het GO! atheneum Herzele wil deze overstap zo vlot mogelijk laten verlopen:

  • leerlingen van het 1ste jaar hebben nog steeds ‘hun’ klas. Slechts voor een aantal specifieke vakken zoals bijvoorbeeld plastische opvoeding en techniek hoeven zij naar een vaklokaal uit te wijken;
  • de leerlingen van de 1ste graad kunnen nog zichzelf zijn op een aparte speelplaats en een gezellige groene speelweide;
  • een eigen leerlingenraad met als doel inspraak te hebben in het beleid van de school;
  • overleg tussen de leerkrachten van de basisschool en de leerkrachten van de 1ste graad van het GO! atheneum Herzele.

Andere belangrijke scharniermomenten in de schoolloopbaan in het secundair onderwijs zijn de overgangen van de 1ste naar de 2de graad, van de 2de naar de 3de graad en van de 3de graad naar het vervolgonderwijs. Ook hier zorgen we er voor dat de leerlingen inzicht krijgen in hun talenten en mogelijkheden, met als doel een weldoordachte doorstroming voor elke leerling!

  • we zetten actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties
  • we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst
  • onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren

respect.

Tucht en orde zijn elementen die bijdragen tot een veilige en aangename schoolwerking. Duidelijke afspraken: wat wordt er van mij verwacht en wat mag ik van een ander verwachten? Regels en afspraken worden regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast. Ons schoolreglement biedt informatie hoe er met bepaalde zaken wordt omgegaan.

Daarnaast hecht de school ook belang aan attitudes zoals respect, stiptheid, hoffelijkheid en beleefdheid, correct en beleefd taalgebruik. Motivatie en inzet vinden we ook belangrijk. Binnen de dubbele en arbeidsgerichte finaliteit werken we met het ‘SODA-attest’: dit staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude. Het SODA-attest vormt een beloning voor leerlingen met de juiste attitude. Met dit attituderapport willen we zoveel mogelijk leerlingen motiveren, stimuleren en belonen. Bovendien wordt via deze weg ook het klasmanagement verbeterd en willen we tonen dat attitudes daadwerkelijke troeven zijn voor het latere beroepsleven.

samenwerken.

Sedert 1 september 2017 gingen we op de campus te Herzele binnen de eerste graad van start met een totaal nieuwe pedagogische- en didactische aanpak, een aanpak die zeer nauw aansluit bij de onderwijshervorming binnen de eerste graad die wordt geïmplementeerd vanaf september 2019.

Binnen deze aanpak doorlopen de leerlingen een flexibel leertraject en is er tijdens de BUB-uren ruimte voor remediëring en uitdieping van de leerstof.

De leerkrachten werken in teamteaching en staan TUSSEN de leerlingen. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met één leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkrachten en wisselen korte instructiemomenten af met leren op eigen tempo. Er wordt afgestapt van een klassieke indeling van lesuren en vakken.